Iseseisvuspäeval toimub Tallinnas rahvaalgatusmarss

Rahvaalgatuse taastamise nõudmiseks korraldatakse 24. veebruaril 2013 kl. 12.30 Tallinnas Tammsaare pargis kõnekoosolek ja kl. 13.30 sealtsamast algav marss Toompeale. Mõlema üritusega tahetakse tähelepanu juhtida sellele, et olukord Eestis nõuab rahvaalgatuse taasseadustamist.

Põhiseaduse §1 järgi on meil „kõrgema riigivõimu kandja rahvas", § 56 lõige 2 järgi „kõrgemat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu /-/ - rahvahääletusega".

Tegelikult aga pole Eestis rahval vähimatki võimalust algatada rahvahääletust, sest puudub sellekohane seadusandlus ehk siis seadustatud rahvaalgatus. Seega pole rahval võimalik teostada riigivõimu rahvahääletuse läbi, nagu seda näeb ette põhiseadus. Selline puudus on iseenesest põhiseadusevastane. Selle asemel peab rahvas iga nelja aasta tagant üle ehk siis ära andma oma otsustusõiguse riigiasjade üle isikutele, kes meie silmis on kaotanud oma usalduse.

Sellele tuginedes nõuabki Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (lüh. EKRE) Tallinna Linnaühendus ja Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) rahvaalgatuse taaskehtestamist, nagu see oli sätestatud Eesti 1920. aasta põhiseaduses (siin äratoodud lisana).

Vaata lisaks rahvaalgatusmarsi kodulehekülge: http://rahvaalgatusmarss.blogspot.com .

Vaata veel:

http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn .

http://www.ekre.ee .

Rahvaalgatusmarss toimub viiendat korda.

 

EKRE Tallinna Linnaühenduse nimel:

Taivo Põrk

Tel.: 55 567 614

Rahvuslaste Tallinna Klubi nimel:

Hannes Vanaküla

Tel.: 51 371 96

Lisa:

§ 31: „Rahvaalgatamise korras on kahekümnel viiel tuhandel hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksvusetuks. Sellekohane nõudmine antakse väljatöötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks rahvahääletamise korras. Tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus vastuvõetuks, omab ta seadusliku jõu." (Allikas: Eesti Vabariigi esimene põhiseadus.)